Check up in het kader van de Participatie wet, loopt het zoals het moet?

July 9th, 2014

Inleiding. Iedere gemeente is op haar manier aan het afstemmen met VNG, ministerie, met hun regionale partners om de weg te bewandelen die de participatie wet ook zo bedoelt. Niemand heeft de wijsheid in pacht, iedereen doet wat hij denkt dat er wordt verwacht.

Waar gaat het om. Het gaat om mensen met een beperking. Laten we daar vooral zorgvuldig en weloverwogen mee om gaan. Laten we proberen uitglijders te voorkomen. Dat verdient deze doelgroep niet. Daarom willen wij de slogans van Philips als leidraad samenvoegen. We gaan het beter doen door het zinvol en eenvoudig te houden.

 Wat betekent dit voor u:

  • U beschikt bij de projectstart over alle noodzakelijke informatie. U hebt een nulmeting.
  • U hebt alle betrokkenen in kaart, om welke doelgroepen gaat het, wie zijn het. En vooral u weet hoe u ze kan ontwikkelen naar de arbeidsmarkt.
  • U hebt het proces in kaart – wat moet u doen – wat gaat u met én voor hen doen.
  • De haalbaarheid studie is gedaan– u kent de voors en tegens.
  • U weet welke krachten u nog moet mobiliseren om het project te laten slagen.

Wat is nu handig? U wilt zekerheid dat alles er is. Laat ons dan de check up doen, volgens het principe

We gaan het beter doen door het zinvol en eenvoudig te houden.

Wij kennen de doelstelling van de participatie wet – met minder geld ( 30% korting geld dan het rijk tot nu toe heeft uitgegeven) minimaal hetzelfde voor de groep betekenen.

En dan. Wij doen de check-up in een week. Wij rapporteren via een presentatie waarvan u bepaalt wie daarbij aanwezig is. De discussie levert de voedingsbodem voor vervolgstappen.

Kosten? Als alles loopt zoals wij verwachten kunnen we ons onderzoek in een week doen en dat kost u € 5.000,–

En nu? Herkent u het belang door al dit nieuws eens tegen het licht te laten houden door materie deskundigen?

Maak dan een afspraak!  Lex Bordes en Ben Mars zijn uw aanspreekpunt. 

Participatie Wet nieuwsbrief mei 2014

May 13th, 2014

Inleiding

Na de afgelopen verkiezingen nadert overal de vorming van een nieuw college zijn afronding. Er is in veel gemeente een ander college gekomen.

Wij hopen dat plannen van uitvoering van de Participatie Wet daaronder niet heeft geleden. Natuurlijk, de eerste kamer moet zich er nog over uitspreken, er is nog niet alles tot in de finesses bekend, maar veel gemeenten hebben al wel hun plan in hoofdlijnen klaar liggen. Op 1 januari 2015 moet immers met de uitvoering van de Wet zijn begonnen.

PenOmenu richt zich op het moeilijkste deel van de Participatie Wet. Het deel waar wij van weten dat de gemeenten daar het meest moeite mee hebben. Wij doelen dan op dat de Wet op de Sociale Werkplaatsen per 1 januari 2015 op de schop gaat. Er blijven nog maar 30.000 van 100.000 plekken in de oude context in sociale werkplaatsen. De rest gaat over naar de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten.

De bijbehorende financiering die ook rechtstreeks naar de gemeenten gaat, wordt ca. 30% gekort.

Een vergelijkbare financiële reductie komt er voor de Wajong-ers, maar dat zal anders verlopen

Wat nieuw is, dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk voor de voormalig werkenden op de sociale werkplaats. De invulling hiervan staat de gemeenten vrij. Iedere gemeente kan naar eigen inzicht haar prioriteit, haar proces inrichten en de uitvoering doen.

Wat wij zien is, dat grosso modo er 3 categorieën komen:

1. De doelgroep met een verdiencapaciteit tot 30 % van het minimum loon (voornoemde 30.000) gaat merendeel samen met GGZ = dagbesteding, financiering via AWBZ blijft vrijwel gelijk.

2. Doelgroep met verdiencapaciteit boven de ca. 70% krijgt met iets meer begeleiding dan werkpleinen gewend zijn en zullen hun weg vinden naar een baan.

3. Onze doelgroep heeft een verdiencapaciteit tussen de 30 en ca. 70%. Hiervoor gaan wij begeleid en betaald werk vinden.

In al deze categorieën zullen de Wajong-ers en WWB-ers worden ingevlochten.

Wat biedt PenOmenu:

PenOmenu biedt u de oplossing voor gemeenten om sociaal maatschappelijk verantwoord haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Voor onze doelgroep is de oplossing praktisch en effectief. Kort gezegd adviseren wij om vooral te doen als gemeente doe waar je goed in bent. En alles wat niet tot de gebruikelijke taak van de gemeente onder toezicht van de gemeente door anderen te laten uitvoeren.

• Laat ons dat doen. Wij begeleiden onze doelgroepen naar werk.

• Wij nemen u de uitvoering uit handen, u blijft in regie.

• Wij verdienen de door het rijk opgelegde korting terug. Het kost de gemeente dus vrijwel niets.

Neem de proef op de som en laat ons een schouw doen.

• Onze aanpak heeft zich in langlopende projecten bewezen; we kunnen dat laten zien.

• In nauwe samenwerking met de gemeenten en hun netwerk vinden wij werk.

• Werk in eigen omgeving, zichtbaar voor de buurt en maatschappelijk verantwoord werk.

• De opdrachtgever van het werk is een sociaal maatschappelijk ondernemer.

• Snelheid is geboden. Het is immers zo 1 januari 2015.

Wie zijn de projectdirecteuren Participatie Wet:

Ben Mars is een zeer ervaren professional die o.a. bij de Sociale Werkplaats Drechtwerk als manager Leer-werkbedrijf heeft gewerkt. Hij heeft projecten ontwikkeld die al jaren succesvol lopen, ook financieel. Daarom benaderde een groot adviesbureau Ben Mars om zijn kennis en ervaring daar in te brengen. De werkwijze van dat bureau strookte niet met zijn inzicht. Hij vindt dat gemeenten alleen baat hebben bij maatwerk. Ben is aangesloten bij P&O-menu.

Lex Bordes is een zeer ervaren professional, c.q. generalist die zijn sporen heeft verdiend als ondernemer in de zorg door het arbeidsmarktprobleem op non-conformistische aan te pakken in de leer-werk omgeving. Zijn kennis van opleidings- en begeleidingstrajecten en zijn kijk op organisaties zorgen er voor dat hij de kansen pakt, die de zakelijke omgeving biedt. Lex is praktisch ingesteld die wat hij wil, voor elkaar krijgt. Lex is Founding Partner van PenOmenu.

Wat is P&O-menu

P&O-menu is een organisatie van breed georiënteerde professionals, met een visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierdoor functioneert P&O-menu vaak op het raakvlak van bedrijfsleven en overheid. Voor de overheid om hen te helpen met taken op het terrein van ondernemen en voor het bedrijfsleven met MVO-projecten.

PenOmenu is aangesloten bij Social Enterprise NL waarvan één van de twee oprichtster Willemijn Verloop is die ook oprichtster is van War-child

Mei 2014

Lex Bordes & Ben Mars

Kennisplatform bijeenkomst 26 september 2013

October 6th, 2013

Kennisplatform bijeenkomst 26 september 2013 met als doel: in de praktijk laten zien wat je kan doen voor onze doelgroep met een verdiencapaciteit van minder dat 50%

Donderdag 26 september 2013 hebben we een kennisplatform bijeenkomst georganiseerd met als doel duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de participatie wet. Deelnemers waren wethouders, raadleden en (Sr.) Beleidsmedewerkers.  Wij, Ben Mars en Lex Bordes in de hoedanigheid als partners van PenOmenu, hebben duidelijk gemaakt dat wat er ook politiek gebeuren gaat, dat de veranderingen voor de gemeenten erg groot zullen zijn.  De gemeenten zijn niet toegerust om met deze doelgroep te werken. Maar in de wet wordt het wel hun bestuurlijke verantwoordelijkheid om groepen naar werk te begeleiden. De groepen zoals daar zijn de Wajong-ers , de SW-ers en naar keuze welke groep de gemeente er ook verder aan wil toevoegen zoals WWB en NUG-ers. Dit heeft enorme impact op het beleid en uitvoerende keuze van de gemeente.

Wij hebben een werkend model laten zien wat al jaren werkt! Wij lieten dit zien omdat wij de gemeente graag willen helpen om iets dergelijks maar dan als maatwerk te implementeren.

De wethouder van de gemeente waar het project al jaren werkt, sprak de deelnemers aan het kennisplatform toe. Hij maakte duidelijk dat het project nu al een winst gaf van € 40.000 waaraan hij toevoegde dat een aantal gelden daar nog niet in waren mee gerekend zoals minder vervoerskosten, SROI gelden etc. De winst van het project verwoordde de wethouder als meer dan de financiële winst. Daarmee doelde hij vooral op het welbevinden van de deelnemers. Als voorbeeld werd daarvan gegeven de ziekteverzuimcijfers van in de sociale werkplaats in 2012 van 14,5 % tot bijna 0 in de stichting.

De getallen spraken boekdelen.  Voorbeeld daarvan is een gemeente met 29.000 inwoners, die krijgt in 2015 ca. 170 SW-er en 170 Wajong-ers in 2015 aan hun desk. Het rijk zal bij de invoering van de Participatie Wet de gelden die nu naar de Sociale werkplaatsen gaat in het kader van WSW korten. Voor deze gemeente betekent dit een budgettaire korting voor SW-ers al bijna 1 miljoen euro bedragen. Dat is veel als je weet dat de totale begroting in 2013  €53,7 miljoen bedraagt.  Dan hebben we het nog niet over de gevolgen van de invoeging van de ‘herkeurde’ Wajong-ers etc.

Iedereen ging na de bijeenkomst weg met een beeld dat er vooral veel moest gebeuren. We zijn in gesprek met de gemeenten hoe we hen hierbij kunnen helpen.

00 Het is wijs je zakelijk te modelleren naar het voorbeeld van de olifant.

June 20th, 2009

 | www.lexbordes.nl

De olifant.

Dit is de site van Lex Bordes . Ik heb iets met olifanten. Ik vind het wijs om je zakelijk te modelleren naar het voorbeeld van de olifant.

Typerend voor de olifant is zijn kalmte, rust en beheersing, dus zijn niet overhaast en niet impulsief gedrag. De Olifant maakt paden begaanbaar voor derden. Hij gebruikt zijn talent om waardevolle mogelijkheden voor derden te scheppen. Hij is trouw aan zijn sociale structuur. De olifant is zich bewust van wat er in zijn omgeving gebeurt. Hij is sensitief en fijngevoelig. Door zijn omvang, gewicht en kracht straalt hij sterkte uit! Maar over het algemeen gebruikt de olifant een beheerste houding. Alleen als het functioneel is, kiest hij er voor om zijn kracht te gebruiken.

Naamloos gehecht 07 | www.lexbordes.nl