Archive for July, 2014

Arts – patiënt relatie

Wednesday, July 9th, 2014

Inleiding.  Doordat mijn gezondheid afnam, is mijn beeld van de arts-patiënt relatie gekanteld. Ik ging uit van de ‘alles weter’ arts die mij aan de hand kon nemen door mijn ziekte proces. Het liep spaak omdat ik wel ieder stap wil begrijpen. Een ervaring rijker en een illusie armer. De arts is wellicht de ‘alles weter’. Hij verliest mijn vertrouwen omdat hij het proces ‘mens beter maken’ niet adequaat leidt. Er kwam wrijving tussen die cultuur en mij.

Waar gaat het om.  Ik werd in het ziekenhuis opgenomen. De communicatie van het begin af aan was eenzijdig. Ik heb niet begrepen hoe ernstig het werkelijk was. De ernst van mijn ziekte heb ik later van anderen begrepen.

Door de mindere communicatie en informatie kon ik niets checken. Ik kreeg bijvoorbeeld nooit bijsluiters bij de medicijnen. Daardoor kon ik niet mee doen bij het maken van afwegingen en besluiten. De medische cultuur is: de dokter zegt het, dus is het goed. De basisrelatie arts-patiënt is een hiërarchische, in de communicatie zendt de arts.

Wat brengt dat teweeg bij mij.  Ik merkte dat ik wantrouwig werd omdat ik mij behandeld voelde als een ‘ondergeschikte’. Hierdoor ging ik steeds meer dubbel checken: eerst begrijpen dan geloven. Dat betekende dat ik ging twijfelen aan de kwaliteit van de behandeling en behandelaar. Bovendien miste ik dat de mentale component van mijn ‘genezing’. Omdat ik mij geen volwaardig partner in mijn herstelproces voelde irriteerde me dat.

Ik wilde mijn pad mee bepalen, 100% mijn eigen casemanager zijn. Dat was moeilijk omdat ik onvoldoende kennis en info kreeg om beslissingen te wegen. Ik liep achter de feiten aan. Vervolgens neemt het vertrouwen in de beslisser en het besluit af.

In een bedrijfsmatige klantrelatie wordt dit communicatief overbrugd, maar de medische cultuur is niet zover.

 Wat zou de oplossing zijn? Bijvoorbeeld:  De arts-patiënt relatie op gelijkwaardig niveau brengen, van mens tot mens.  Vanuit zijn kennis en ervaring blijft de arts leading in het genezingsproces.  Zo’n proces is in de bedrijfsmatige klantrelatie al ver is gevorderd.

Mijn rol als veranderings- én ervaringsdeskundige patiënt.  Ik kan de arts-patiënt relatie op gang helpen in het behandelproces, dat is mijn vak.  Ik ben daarin ondersteunend van mens tot mens.  Ik gebruik methodieken die zijn ontwikkeld in de medische wereld zelf.

En nu? Herkent u dit ? Maak dan een afspraak met mij! We gaan dan bijvoorbeeld praten over wat dit betekent voor uw organisatie, wat de mogelijkheden zijn, wat het nut (kosten / baten) ervan is en waar het prioriteit heeft, etc.

 

Schouw

Wednesday, July 9th, 2014

Algemeen.  Met de komst van de Participatie Wet – ingangsdatum 1 januari 2015- verandert er veel in de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeenten krijgen o.a. de plicht om voor de in de wet omschreven doelgroep zich in te zetten om hen naar werk toe te leiden.

Bijkomend in de wet is veranderde status van de Sociale werkplaatsen en de gelden gaan rechtstreeks naar de gemeenten. Er ontstaat dus een heel nieuwe taak. De gemeenten zijn daar nu niet toe geëquipeerd. Zeker niet als men zich bedenkt dat het niet alleen voor SW-ers gaat, maar dat door de ontschotting daar ook de Wajong-ers en ook de WWB-ers bij komen.

Waar wij ons zorgen om maken is de doelgroep met een verdiencapaciteit tussen ongeveer 20% en 50%. Wij hebben voor hen een oplossing die al een aantal jaren werkt. Kleinschalig project waar de doelgroep dichtbij huis, zichtbaar en herkenbaar nuttig werk doet. Bovendien kan daarmee voldoende geld gegenereerd worden om de ca. 30% bezuinigingen terug te verdienen.

Aanbod schouw. Wij bieden daarom een schouw te doen in uw gemeente. De doelstelling van de schouw is een lean en mean onderzoek te doen naar mogelijke projectlocaties in uw gemeente. In heel kort tijdbestek een kansrijke omgeving te concretiseren waar een dergelijk project zou kunnen slagen. We spreken in deze fase nog niet met potentiele partners. Na de schouw gaan wij, Ben Mars en Lex Bordes, concreter onderzoek doen naar de bedrijven of organisaties. Wij zullen de resultaten van de schouw in een presentatie aan u terug geven.

Het resultaat presenteren.  Als dit samen gaat met een presentatie over hoe wij denken dat de Participatie Wet voor deze doelgroep met een verdiencapaciteit tussen de ongeveer 20% en ongeveer 50% uitpakt, is hij uiterst geschikt voor een open gesprek met afdeling, management en wethouder. De presentatie van de schouw maakt duidelijk wat mogelijk is voor de genoemde doelgroep. Hoewel de projecten dan nog niet concreet zijn, is er wel een beeld van mogelijkheden.

De kosten.  De kosten bedragen € 5.000 exclusief BTW voor schouw, onderzoek en presentatie.

 

Check up in het kader van de Participatie wet, loopt het zoals het moet?

Wednesday, July 9th, 2014

Inleiding. Iedere gemeente is op haar manier aan het afstemmen met VNG, ministerie, met hun regionale partners om de weg te bewandelen die de participatie wet ook zo bedoelt. Niemand heeft de wijsheid in pacht, iedereen doet wat hij denkt dat er wordt verwacht.

Waar gaat het om. Het gaat om mensen met een beperking. Laten we daar vooral zorgvuldig en weloverwogen mee om gaan. Laten we proberen uitglijders te voorkomen. Dat verdient deze doelgroep niet. Daarom willen wij de slogans van Philips als leidraad samenvoegen. We gaan het beter doen door het zinvol en eenvoudig te houden.

 Wat betekent dit voor u:

  • U beschikt bij de projectstart over alle noodzakelijke informatie. U hebt een nulmeting.
  • U hebt alle betrokkenen in kaart, om welke doelgroepen gaat het, wie zijn het. En vooral u weet hoe u ze kan ontwikkelen naar de arbeidsmarkt.
  • U hebt het proces in kaart – wat moet u doen – wat gaat u met én voor hen doen.
  • De haalbaarheid studie is gedaan– u kent de voors en tegens.
  • U weet welke krachten u nog moet mobiliseren om het project te laten slagen.

Wat is nu handig? U wilt zekerheid dat alles er is. Laat ons dan de check up doen, volgens het principe

We gaan het beter doen door het zinvol en eenvoudig te houden.

Wij kennen de doelstelling van de participatie wet – met minder geld ( 30% korting geld dan het rijk tot nu toe heeft uitgegeven) minimaal hetzelfde voor de groep betekenen.

En dan. Wij doen de check-up in een week. Wij rapporteren via een presentatie waarvan u bepaalt wie daarbij aanwezig is. De discussie levert de voedingsbodem voor vervolgstappen.

Kosten? Als alles loopt zoals wij verwachten kunnen we ons onderzoek in een week doen en dat kost u € 5.000,–

En nu? Herkent u het belang door al dit nieuws eens tegen het licht te laten houden door materie deskundigen?

Maak dan een afspraak!  Lex Bordes en Ben Mars zijn uw aanspreekpunt.